Ŕâňîđčçŕöč˙
×

The Outsider / Ŕóňńŕéäĺđ (by Stephen King, 2018) - ŕóäčîęíčăŕ íŕ ŕíăëčéńęîě

×ňîáű óáđŕňü đĺęëŕěó ńäĺëŕéňĺ đĺăčńňđŕöčţ čëč ŕâňîđčçóéňĺńü íŕ ńŕéňĺ

The Outsider / Ŕóňńŕéäĺđ (by Stephen King, 2018) - ŕóäčîęíčăŕ íŕ ŕíăëčéńęîě

The Outsider / Ŕóňńŕéäĺđ (by Stephen King, 2018) - ŕóäčîęíčăŕ íŕ ŕíăëčéńęîě

Đŕëüô Ŕíäĺđńîí ńďĺřčň ŕđĺńňîâŕňü ó÷čňĺë˙ č ňđĺíĺđŕ ěŕëîé áĺéńáîëüíîé ëčăč Ňĺđđč Ěĺéňëĺíäŕ, îáâčí˙˙ ĺăî â čçíŕńčëîâŕíčč č óáčéńňâĺ 11-ëĺňíĺăî ďŕđíčřęč. Č äĺëŕĺň îí ýňî íŕ ăëŕçŕő ó ňîëďű, ďđîâîöčđó˙ ďîđîćäĺíčĺ ěíîăî÷čńëĺííűő ńďëĺňĺí č ńëóőîâ âî âńĺő óăîëęŕő ăîđîäŕ. Ćŕćäóůčĺ âîçěĺçäč˙ ëţäč íĺ ćĺëŕţň ńëóřŕňü äîâîäű Ěĺéňëĺíäŕ î ĺăî íĺâčíîâíîńňč. Îí ďđîńčň çŕůčůŕňü ĺăî číňĺđĺńű ŕäâîęŕňŕ Őîóč Ăîëäŕ, íĺâçčđŕ˙ íŕ íŕëč÷čĺ ó äĺňĺęňčâŕ Ŕíäĺđńîíŕ ˙âíűő äîęŕçŕňĺëüńňâ, óęŕçűâŕţůčő íŕ ôŕęň âčíîâíîńňč ňđĺíĺđŕ. Äîě Ňĺđđč ŕňŕęóţň đĺďîđňĺđű, äîńŕćäŕ˙ ĺăî ćĺíĺ č äâóě äî÷ĺđ˙ě Ńŕđĺ č Ăđĺéń. Îęđóćíîé ďđîęóđîđ íŕěĺđĺí đĺřčňü ďđŕâîâîé âîďđîń áűńňđî, íî Ŕíäĺđńîí íŕ÷číŕĺň ęîďŕňü č íŕőîäčň ďđîňčâîđĺ÷čâűĺ äîęŕçŕňĺëüńňâŕ. Íĺóćĺëč Ňĺđđč äĺéńňâčňĺëüíî íĺâčíîâĺí? Íĺóćĺëč ĺăî ŕëčáč ďđŕâäčâî? Äĺňĺęňčâ ĺäĺň â äđóăîé ăîđîä, Çäĺńü č íŕőîäčňń˙ íŕńňî˙ůčé óáčéöŕ. Íŕ÷číŕĺňń˙ ěó÷čňĺëüíŕ˙ ăîíęŕ çŕ ďđĺńňóďíčęîě, ęîňîđűé îęŕçűâŕĺňń˙ íŕńňî˙ůčě ěîíńňđîě, ęîňîđűé ďđĺćäĺ óćĺ óáčâŕë äĺňĺé. Óäŕńňń˙ ëč íŕńňč÷ü ĺăî?

Đĺéňčíă:
Ďđîńěîňđîâ: 1 608
Íŕçâŕíčĺ:
The Outsider / Ŕóňńŕéäĺđ (by Stephen King, 2018) - ŕóäčîęíčăŕ íŕ ŕíăëčéńęîě
Ăîä âűďóńęŕ ŕóäčîęíčăč:
2018
Ŕâňîđ:
Stephen King
Čńďîëíčňĺëü:
Will Patton
ßçűę:
ŕíăëčéńęčé
Ćŕíđ:
ęđčěčíŕë, óćŕńű, đîěŕí
Óđîâĺíü ńëîćíîńňč:
upper-intermediate
Äëčňĺëüíîńňü ŕóäčî:
18:41:35
Áčňđĺéň ŕóäčî:
128 kbps
Ôîđěŕň:
mp3, pdf, doc

Ńëóřŕňü îíëŕéí The Outsider / Ŕóňńŕéäĺđ ŕóäčîęíčăó íŕ ŕíăëčéńęîě ˙çűęĺ:

Ńęŕ÷ŕňü ňĺęńň ęíčăč â ôîđěŕňĺ .doc (Word) ďî ďđ˙ěîé ńńűëęĺ the_outsider_-_stephen_king.doc [1.09 Mb] (cęŕ÷čâŕíčé: 21) .
Ńęŕ÷ŕňü ňĺęńň ęíčăč â ôîđěŕňĺ .pdf ďî ďđ˙ěîé ńńűëęĺ  the_outsider_-_stephen_king.pdf [2.13 Mb] (cęŕ÷čâŕíčé: 46) .
Ńęŕ÷ŕňü audiobook (MP3) áĺńďëŕňíî ń ôŕéëîîáěĺííčęŕ.


×čňŕňü ęíčăó íŕ ŕíăëčéńęîě îíëŕéí:

(×ňîáű ďĺđĺâîäčňü ńëîâŕ íŕ đóńńęčé ˙çűę č äîáŕâë˙ňü â ńëîâŕđü äë˙ čçó÷ĺíč˙, ůĺëęŕĺě ěűřęîé íŕ íóćíîĺ ńëîâî).